Đăng ký tuyển sinh

             Không
Gửi đi
Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội
Nhà A7, Trường Đại học Y Hà nội
    Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa
    Hà Nội hn
    Việt Nam
024.629 59 036, Hotline: 097.641.8288
hpec@hmu.edu.vn, trungtamdaotao@hpec.edu.vn
Google Maps

Bản đồ